Interview met John Uffels, lid van de Bewonersraad

“Het moet doorgaan, als je stilstaat, gaat het achteruit.”

Actief in het dorpsleven

John Uffels is geboren en getogen in en rond Amsterdam. In 2008 verhuisde hij naar Drenthe en voelt zich hier volledig thuis. De reden van de verhuizing was dat hij met zijn partner ging mantelzorgen voor zijn zieke schoonvader. Hij werd al snel actief in het dorpsleven en werd lid van plaatselijk belang in Zandpol en later in Nieuw Weerdinge. John omschrijft zichzelf als een sociaal verbinder, iemand die het heel fijn en belangrijk vindt om bewonersinitiatieven te helpen om van de grond te komen en te blijven voortbestaan. Als vrijwilliger verzet hij veel werk. Zo is hij buurtbemiddelaar in Emmen en zorgt ervoor dat als buren ruzie hebben met elkaar, ze met elkaar in gesprek komen om samen een oplossing te zoeken. Rijdende rechter is hij echter niet, want hij mag niet beslissen wie er gelijk heeft.

Emmen Gezond & John als Politiek dier

Sinds 2015 is John actief binnen Emmen Gezond, het project van de gemeente Emmen om initiatieven van bewoners en organisaties op het gebied van positieve gezondheid te stimuleren. “Het is mooi om vrijwilligerswerk te doen in een goed team met bewoners en ambtenaren die initiatieven helpen opzetten en te ondersteunen”, zegt John. “Je moet er wel bovenop blijven zitten, blijven stimuleren en drempels zo laag mogelijk houden”.
De stap naar de Bewonersraad van de Kracht van de Veenkoloniën was dan ook niet groot. John is gevraagd in 2018 door voorzitter Joke Bakker om toe te treden. Sindsdien legt hij verbindingen tussen initiatieven van Emmen Gezond en deelt hij zijn kennis en expertise met initiatiefnemers in andere gemeenten.
John is tevens een politiek dier. Zo is hij voorzitter van Sterk Lokaal Drenthe (de provinciale club van lokale politieke partijen) en landelijk bestuurslid van de Onafhankelijke Statenfractie, dat met 1 zetel in de Eerste Kamer zit. Hij was daarvoor actief in de succesvolle lokale partij Wakker Emmen. Vanwege de goede contacten in de wereld van de lokale politieke partijen, legt hij vaak verbinding met politici om aandacht te vragen voor de kracht van bewonersinitiatieven. Hij heeft zelf geen ambities op de politieke voorgrond te treden. “Daar ben ik veel te weinig diplomatiek voor” zegt hij met een glimlach. John: “Ik zie het als mijn opdracht en zelfs werk om sociaal en maatschappelijk bezig te zijn”.

Over het programma Kans en de toekomst van de Bewonersraad van Kracht

Over het programma Kans voor de Veenkoloniën was hij eerst kritisch. “Het stond te ver af van bewonersinitiatieven, maar dat is de laatste jaren ten positieve veranderd. Het is meer grijpbaar geworden voor initiatieven”.
Over de toekomst van het programma Kracht van de Veenkoloniën, is John duidelijk: “Je moet doorgaan, want als je stilstaat, ga je achteruit”. “De Veenkoloniën staat nog altijd op teveel verkeerde lijstjes bovenaan: obesitas, laaggeletterdheid, roken, drinken. Dat is in tientallen jaren gegroeid en kun je niet in een periode van zeg acht jaar veranderen. Om dat gelijk te trekken met de rest van het land heb je tijd nodig.”
Volgens John is de Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën daarbij belangrijk. Hij vindt dat de bewonersraad nog wel een grotere rol zou kunnen spelen. “Bij het beoordelen van initiatieven, het plannen bedenken om initiatieven sterker te maken en kijken hoe we met elkaar beter de ervaringen en kennis kunnen delen, zie ik meer mogelijkheden”.
Omdat John ook actief is in het Sportakkoord Emmen en de provincie Drenthe, ziet hij dat er op veel plekken gelukkig goeie dingen gebeuren. John: “Ik zie eigenlijk altijd wel mooie kansen”.

Uitnodiging: Positieve Gezondheid

Nieuwe bijeenkomst: woensdag 22 september 2021

Tijdstip: van 17.00 – 19.30 uur
Locatie: MFC De Drijscheer Alteveer

Verder relevant: Soepje en broodje zijn inbegregen
En geef je snel op, want de ruimte is beperkt

Eerder heb jij mogelijk één van onze bijeenkomsten Zorgen doen we Samen bijgewoond. Wij hopen natuurlijk met plezier! Na afloop van de bijeenkomsten kregen wij nieuwsgierige vragen over een vervolg. We merkten dat deelnemers van de bijeenkomsten blij waren met uitwisseling en aandacht voor diverse vraagstukken.Tot nog toe hebben we het thema Positieve Gezondheid aangestipt; maar nog niet concreet vertaald naar bewonersinitiatieven. Hoog tijd dus voor een stuk verdieping op het thema Positieve Gezondheid en wat je ermee kan.

Collectieve Positieve Gezondheid

Collectieve Positieve Gezondheid gaat over gezondheid binnen de gemeenschap. Een vrije vertaling van het begrip Positieve Gezondheid is “Lekker in je vel zitten”. Maar hoe kun je nu als bewonersinitiatief zorgen dat bewoners lekker in hun vel zitten? En wat heb je bijvoorbeeld als individu nodig van je omgeving om je gezond te voelen. Wat goed voelt, verschilt per persoon. Vrij zijn in wat jij wilt doen of wat gezondheid voor jou is; dat is belangrijk. We gaan tijdens de bijeenkomst aan de slag om vanuit de theorie over Positieve Gezondheid een vertaalslag te maken naar jouzelf. En naar jouw bewonerscollectief in jouw eigen buurt of dorp.

Vertaalslag naar het dorp

Gerjan Navis (hoogleraar Faculteit Medische Wetenschappen UMCG) zal haar kennis over Positieve Gezondheid inbrengen. Samen met deelnemers gaan we opzoek naar bruikbare inzichten voor bewonersinitiatieven. A.d.h.v. de volgende vragen gaan we aan de slag met Positieve Gezondheid:
1. Waar loop je als bewonerscollectief/ initiatief tegenaan?
2. Wat heb je nodig van de omgeving om dit te realiseren?
3. Wat gaat er goed en wat is helpend geweest?

Aanmelden

Ben je erbij 22 september? Meld je dan aan voor de bijeenkomst door jouw naam, functie en contactgegevens door te geven aan Daphne via daphne@krachtvandeveenkolonien.nl. Dan krijg je van ons een bevestiging op de mail. Geef je snel op, want er is beperkt plek in de zaal.

Trots op waar Kracht van de Veenkoloniën in 2021 staat

We bereiken de mensen die het nodig hebben!

In dit interview kijken we met Joke Bakker naar waar het programma Kracht van de Veenkoloniën nu staat.

Vertegenwoordiger van bewoners
Joke Bakker is sinds november 2015 de vertegenwoordiger van bewoners in het dagelijks bestuur van het programma Kans voor de Veenkoloniën. Dat is het omvattende achtjarige programma om de achterstand op gezondheidsgebied bij te veel inwoners in de Veenkoloniën weg te werken. Dit programma is bedoeld voor en door bewoners. Samen met bestuurders van gemeenten en vertegenwoordigers van welzijnsinstellingen probeert Joke de achterstanden op het gebied van gezondheid van sommige groepen inwoners in de Veenkoloniën te verminderen en op te heffen. Ze weet dat dit het beste kan door aan te sluiten bij initiatieven van bewoners zelf. En die zijn er genoeg in de Veenkoloniën.
In het begin voelde ze zich nogal alleen staan en mede daarom besloot ze in 2016 om een werkgroep op te richten met bewoners die actief waren om de gezondheidssituatie in brede zin te verbeteren. De term positieve gezondheid is heel belangrijk. “Initiatieven die zich richten op het tegengaan van armoede en slechte woonomstandigheden of op het runnen van een eigen dorpshuis, opvang van kinderen of een kringloopwinkel zijn net zo belangrijk”, zegt Bakker.
In 2018 is de Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën opgericht, een netwerk van initiatieven die aan Joke als DB-lid adviezen meegeeft en mede richting geeft aan waar de middelen het best aan kunnen worden besteed.
Ze is best trots op waar Kracht van de Veenkoloniën nu in 2021 staat. “Als je het vergelijkt met mijn eenmanspost in 2015 en 2016, hebben we nu een fors aantal mensen die direct betrokken is bij de Kracht van de Veenkoloniën”, zegt ze.

Corona
De moeilijkheden door corona hebben we In de afgelopen periode overwonnen door creatief te zijn in het organiseren van een aantal online themabijeenkomsten in de vorm van interactieve webinars, een mooi inspiratiefestival met een gevarieerd online programma en goeie gasten en, waar het kon, in kleine groepen bijeengekomen. “We missen het bij elkaar komen natuurlijk wel”. Maar ook zijn we in staat gebleken een paar initiatieven blijvend te ondersteunen. “Met de Toverboom in Hoogezand en De Snuffelshops in Heiligerlee en Veendam hebben we belangrijke stappen gezet in dit gekke jaar”, aldus Bakker.
In dit coronajaar bleven de aanvragen voor Kiem- en zaaigeld binnenkomen. “Dat loopt lekker. Elke week wel 1 á 2 bewonersinitiatieven die een aanvraag doen”, zegt Bakker.
Voor Joke is het van belang vooral te koersen op het ondersteunen en laten zien van goede voorbeelden van met name die initiatieven, die werken vanuit eigenaarschap en zeggenschap. Dat levert een heel gevarieerd beeld: op zorg, op energie, op wonen, op mensen bij elkaar houden, op armoede. Kracht van de Veenkoloniën biedt ondersteuning aan die initiatieven om ze verder te laten groeien of te verstevigen.

2023 en verder?
Het programma Kracht van de Veenkoloniën loopt als onderdeel van Kans voor de Veenkoloniën in ieder geval nog tot 2023. Waar zitten volgens Joke de verbeteringen voor de komende tijd? “De gemeentes in de Veenkoloniën moeten nog meer overtuigd worden dat initiatieven een hele belangrijke rol spelen en meer gesteund zouden moeten worden, zeker in penibele tijden.” Joke is blij met de Provincie Drenthe die op dit moment meer aandacht geeft aan het sociaal domein en de plek die bewonersinitiatieven daarbij innemen. De provincie wil de financiële mogelijkheden voor initiatieven verbeteren.
Voor 2023 is het doel dat Kracht van de Veenkoloniën staat een als partij die ook na 2023 er is om het belang van bewonersinitiatieven centraal te stellen. De bewonersraad moet doorgaan als een netwerk en beweging om onderling ondersteuning aan elkaar te bieden en actie te ondernemen in de richting van gemeenten en provincies om meer ruimte voor hun initiatieven te krijgen en daarmee het eigenaarschap en zeggenschap te versterken.
“We stimuleren om ook buiten de gebaande paden te denken en te zoeken naar mogelijkheden.
Ons inschakelen kost niks en dat is voor bewonersinitiatieven natuurlijk heel fijn”, onderstreept Bakker.

Trots
Tot slot merkt ze op dat ze het meest trots is op het feit dat met de Bewonersraad en het programma Kracht van de Veenkoloniën goed in staat zijn om in contact te komen, en dat contact te houden, met de mensen waar het om gaat. Mee te helpen om de achterstand in gezondheid te verkleinen met de mensen zelf. “Dat komt doordat we in onze aanpak kijken naar wat ze zelf kunnen en wat tot hun mogelijkheden behoort. Via de bewonersinitiatieven lukt het steeds beter contact met juist die mensen te krijgen”.
Joke Bakker wil nog graag een tijd voorzitter blijven: “Het is helemaal afhankelijk van wat er in 2023 gaat gebeuren, maar ik heb er in ieder geval nog energie genoeg voor”.

Presentatie aan de raad van Pekela

Uitzending terugkijken? Klik hier om naar de vergadering te gaan

Dinsdag 15 juni 2021 vond de presentatie aan de gemeenteraad plaats van de plannen rond de Molenhof in Pekela. Dit leegstaande verzorgingstehuis is opgekocht door zorgvastgoedmakelaar Estea, die onder andere samen met het Pekelder bewonersinitiatief Leefvorm Jong en oud, een nieuwe invulling proberen te realiseren. Het College van B&W aarzelt want wil niet teveel zorgvoorzieningen in de kleine gemeente omdat dit de begroting onevenredig belast. Zij vreest een aanzuigende werking van buiten de gemeente. Estea en Leefvorm JenO zijn er echter van overtuigd dat er voldoende behoefte is bij de eigen inwoners van de gemeente Pekela. Wethouder Bé Schollema, Niesco Dubbelboer van de Kracht van de Veenkoloniën, Teus Oskam en Irma van Erp van Estea en Rebecca Roelans van Leefvorm JenO gaan in gesprek met de gemeenteraad.

Bent u benieuwd naar de uitzending? De vergadering is terug te zien via de volgende link: presentatie aan de raad

Écht luisteren naar elkaars verhaal

Terugblik bijeenkomst Zorgen doen we Samen

Op 11 mei 2021 hield de Kracht van de Veenkoloniën de derde bijeenkomst “Zorgen doen wij Samen”. De bijeenkomst was dit keer online, via Zoom o.l.v. Daphne Wiebing (lid kernteam Kracht van de Veenkoloniën). De bijeenkomsten “Zorgen doen we Samen” gaat over de leefbaarheid in het dorp en hoe bewoners met elkaar zorg kunnen dragen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Vaak is goede afstemming tussen de informele zorg (vrijwilligers uit het dorp) en formele zorg (huisarts, wijkverpleegkundigen of welzijnswerker) nodig om het initiatief een duurzaam karakter te geven. De initiatieven die wij ondersteunen vanuit Kracht van de Veenkoloniën gaan over verbindingen tussen mensen, behulpzaamheid, werken aan de leefbaarheid en eigen regie op het leven behouden. Je oor te luisteren leggen in het dorp, écht luisteren naar wat mensen te vertellen hebben. Dat is een belangrijk ingrediënt voor zorgzaamheid en verbondenheid. Luisteren is o.a. de kracht van dorpsondersteuner Marian in Wedde; die via Wedde dat ’t lukt bij mensen thuiskomt en hulp- en aanbod bij elkaar brengt. Hulp bieden, dat willen mensen vaak wel. Hulp vragen is veel ingewikkelder. Vraagverlegenheid komt veel voor, niet alleen in dorpen maar overal waar mensen elkaar nodig hebben. Het initiatief Wedde dat ’t lukt is vraag gestuurd en werkt volgens de driehoekverhouding, waarin de dorpsondersteuner en het dorp een sterke samenwerking hebben met het welzijnswerk en de huisartspraktijk.

Verder lezen? Ga naar het verslag Zorgen doen we Samen, 11 mei.

Bijeenkomsten Anders Wonen in de Veenkoloniën

Donderdag 29 april 2021 vond de eerste bijeenkomst Anders Wonen in de Veenkoloniën plaats, georganiseerd door de bewonersraad van de Kracht van de Veenkoloniën. De vervolgbijeenkomst stond een maand later gepland, op 27 mei 2021. Tijdens beide bijeenkomsten presenteerden initiatiefnemers hun plannen of al gerealiseerde plannen ten aanzien van de nieuwe woonvormen in hun dorp. De bijeenkomsten waren o.l.v. Luit Hummel (lid kernteam KvdVK) met ondersteuning van Joke Bakker (lid kernteam en voorzitter bewonersraad) en Daphne Wiebing (lid kernteam). Anders Wonen is een startpunt voor kennisuitwisseling en het delen van ervaringsverhalen tussen initiatiefnemers die in verschillende fases van het proces opzoek zijn naar oplossingen voor nieuwe woonvormen.

Het volledige verslag en de link naar de factsheet vind je hier: Factsheet Nieuwe Woonvormen

Bewonersraad en politiek

In gesprek over Verkiezingsmanifest 2022

Meer ruimte en meer maatwerk voor bewonersinitiatieven in de Veenkoloniën!

Gezien de grote inzet rond de landelijke verkiezingen gun je de actieve mensen in de politieke partijen enige rust. Maar de politieke partijen die volgend jaar mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen, zijn nu al begonnen met de voorbereidingen. Een van de belangrijkste is het schrijven van een verkiezingsprogramma. De meeste partijen beginnen daar voor de zomer mee.

In gesprek met politieke schrijvers

Vanuit de Bewonersraad gaan we daarom al in dit stadium graag in gesprek met deze politieke schrijvers. We willen praten met hen over de belangrijkste ontwikkelingen en moeilijke kwesties in de Veenkoloniën. Over armoede, over positieve gezondheid, over eenzaamheid, over voldoende voorzieningen en activiteiten voor jong en oud, over huisvesting. We reiken de hand naar die partijen die samen met ons deze problemen willen oplossen. Hoe kunnen bewonersinitiatieven die bezig zijn met deze kwesties meer ruimte krijgen om hun bijdrage goed te kunnen leveren?

Standpunten verkiezingsmanifest

In een manifest leggen we onze ideeën neer en gaan erover in gesprek met de afzonderlijke politieke partijen. Hoeveel ruimte willen zij aan bewonersinitiatieven geven?

• Eerste voorwaarde is voldoende geld uit het landelijke gemeentefonds naar de Veenkoloniën. Samen met de politieke partijen bepleiten wij meer middelen uit en een eerlijkere verdeling van het gemeentefonds naar alle Veenkoloniale gemeenten.
• Op gemeentelijk niveau pleiten we voor meer ruimte voor bewonersinitiatieven om bepaalde taken in eigen beheer over te nemen of op te zetten.
• We pleiten voor maatwerk en minder regels voor bewonersinitiatieven.
• We pleiten voor een integraal Veenkoloniaal fonds waar bewonersinitiatieven hun plannen kunnen indienen.
• We pleiten voor het opnemen van lokale stimuleringsregeling waarin bewonersinitiatieven gestimuleerd worden om initiatieven te nemen of om bestaande initiatieven te versterken.
• We roepen gemeenten op in samenwerking met de bewoners hun beleid te maken en indien bewoners dit willen ook samen uit te voeren (invoeren buurt- en dorpsrechten).
• Hiervoor moet wel de regelgeving minder complex gemaakt worden, zodat ruimte ontstaat en maatwerk mogelijk is.

Meer samenwerken met bewoners

Voorzitter van de Bewonersraad Joke Bakker heeft alle politieke verkiezingsprogramma’s in de Veenkoloniën van vier jaar geleden doorgelezen. Uit haar monnikenwerk blijkt dat de meeste partijen vier jaar geleden al iets hadden opgenomen over ‘meer samenwerken met bewoners’. Zelfs staat hier en daar het uitdaagrecht genoemd (bewonersinitiatieven die taken van de gemeente in eigen beheer overnemen). Dat biedt hoop want de afgelopen jaren zijn er – zelfs in coronatijd – alleen maar meer bewonersinitiatieven bijgekomen.

In een serie online sessies nodigen we de schrijvers van de partijprogramma’s om de beloftes van vier jaar geleden aan te scherpen en uit te breiden zodat bewonersinitiatieven nog beter in staat zijn om samen met de politiek en overheid de prangende problemen in de gemeente op te lossen. We houden u op de hoogte!

Uitnodiging: Manieren van Financieren Dinsdag 18 mei 2021

Online vanuit de studio van theater De Nieuwe Kolk in Assen om 19.30 uur – 21.00 uur

Ga kort voordat de bijeenkomst start naar de link om deel te nemen aan de livestream: www.uitzending.tv/krachtvandeveenkolonien

Inleiding, locatie en sprekers

Veel bewonersinitiatieven hebben financiering nodig. Voor de start of doorstart van hun initiatief. Of voor een groter project zoals het opzetten van een buurthuis of dorpshuis, een zorgvoorziening, een recreatieve voorziening als een zwembad of een woningbouwproject voor ouderen en starters in de eigen gemeenschap.

Op dinsdag 18 mei belegt de Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën een unieke online sessie vanuit de Nieuwe Kolk in Assen waar veel kennis en tips door deskundigen van de Heidemij, van de Rode Wouw (burgerbegroten), van BOKD en Vereniging Groninger Dorpen samen met ervaringsdeskundige initiatiefnemers uit de Drentse en Groninger Veenkoloniën wordt gedeeld. Met deelname van Luit Hummel (BOKD), Jurgen van der Heijde (Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht/ Nederland Zorgt voor Elkaar), Joop Hofman (Rode Wouw, VBS), Nienke Vellema (Vereniging Groninger Dorpen), Rebecca Albers (Stichting Toverboom), Joke Bakker (Buurtbegroting Emmerhout en Bewonersraad KvdVK), Eisse Kalk (Agora Europa en Kracht van de VK), Daphne Wiebing (lid kernteam KvdVK) Erik Arkesteijn (Heidemij, KNHM Foundation) onder voorbehoud en anderen.

Op het programma

De bijeenkomst wordt geleid door Niesco Dubbelboer, directeur van Agora Europa en lid van het kernteam Kracht van de Veenkoloniën.

In het programma komt o.a. aan bod:
Hoe kom ik aan geld voor mijn initiatief? Tijdens dit onderdeel wordt aandacht besteed aan diverse financieringsbronnen voor bewonersinitiatieven, waarin enkele voorbeelden van initiatieven die succesvol gebruik maakten van financiering worden belicht;
• Een toelichting wordt gegeven op het aanvragen van subsidies via o.a. Loket Leefbaarheid in Groningen en subsidieondersteuning vanuit de BOKD;
• Kennisgeving over de mogelijkheid voor startende initiatieven om Kiem- en Zaaigeld van de Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën aan te vragen;
• Succesvolle ervaringen met financiering van initiatieven a.d.h.v. diverse interviews met ervaringsdeskundige bewonersinitiatieven;
De burgerbegroting: zeggenschap over gemeenschapsmiddelen, interview met Joop Hofman;
• Financierder van zorgprojecten KNHM Foundation aan het woord, met Praktijkvoorbeelden in Noord-Nederland;
• Ruimte voor vragen en behoeftepeiling voor invulling vervolgbijeenkomst.

Gratis online volgen, link volgt snel

Haak aan bij de online sessie op dinsdag 18 mei 2021 van 19.30 uur tot 21.00 uur! We zien u graag! U kunt gratis deze interactieve live sessie volgen, vragen stellen en commentaar geven. Kort voordat de onlinebijeenkomst start gaat de link in werking: www.uitzending.tv/krachtvandeveenkolonien.

Wilt u zich alvast inlezen, ga dan naar de handleiding: Financieringsbronnen voor bewonersinitiatieven ontwikkeld door Nederland zorgt voor elkaar, Zorgbelang inclusief en Leefbaarheidsalliantie Gelderland.

Uitnodiging: Zorgen doen we samen

11 mei a.s. van 19.00 – 20.30 uur (online inloop vanaf 18.45 uur)

Krachtige initiatieven in de Veenkoloniën, in dorpen en buurten van de gemeenten Emmen, Coevorden, Westerwolde en Stadskanaal.

Programma
De online-bijeenkomst Zorgen doen we Samen op 11 mei staat in het teken van uitwisseling, kennisdeling en elkaar inspireren. De meerwaarde van bewonerszelfredzaamheid brengen we onder het voetlicht.

Interesse
Deze bijeenkomst is het bezoeken waard voor alle initiatiefnemers die geïnteresseerd zijn in zorgen voor elkaar, gezondheid, bewegen en/of ontmoeting. We maken geen onderscheid tussen startende initiatiefnemers of inwoners die al bezig zijn met vergevorderde plannen. Iedereen is welkom om ideeën op te doen en ervaringen te delen. Gebruikers van initiatieven en ondersteunende organisaties zijn ook van harte welkom. Ben je niet woonachtig in gemeente Emmen, Coevorden, Westerwolde of Stadskanaal, maar woon jij wel in de Veenkoloniën? Ook dan kun jij meedoen en je aanmelden voor de bijeenkomst. Wil je meer weten over de bijeenkomst? Ga naar www.bokd.nl.

Aanmelden
Omdat we de organisatie online behapbaar willen houden, houden wij de inschrijvingen in de gaten. Ben je erbij? Meld je dan aan via deze link of neem contact op met Luit Hummel. Een eigen idee presenteren kan ook, laat het ons weten via Luit van de BOKD (06-37271453/ l.hummel@bokd.nl).
Na aanmelding krijgt u een link naar de boombijeenkomst van ons toegestuurd via de mail.

De toekomst van de Molenhof!


Kijk terug naar de levendige uitzending over de toekomst van een leeg verzorgingscomplex in Pekela. Meerdere gemeenten kennen leegstaande panden. Uniek in Pekela is dat de eigenaar Estea Zorgvastgoed samen met het bewonersinitiatief Leefvorm Jong en Oud en de gemeente de plannen ontwikkelt. In de online sessie van 18 maart jl werd de enquête gepresenteerd die door ruim 120 Pekelders is ingevuld en werden de eerste ontwerpen getoond van het complex. Wonen voor ouderen en misschien jongeren en sociale dagbesteding behoren tot de mogelijkheden. Omwonenden van De Molenhof staan positief tegenover een sociale buurtfunctie in het gebouw. Het werd een extra bijzondere uitzending omdat burgemeester Jaap Kuin live te horen kreeg dat hij officieel door de gemeenteraad officieel tot burgemeester was benoemd. Kijk hier de online sessie terug. U kunt niet meer stemmen. De Bewonersraad van de Kracht van de Veenkoloniën gaat samen met Estea en Leefvorm JenO het vervolg inplannen, onder andere met een gesprek met raadsleden. We houden u op de hoogte!