Uitnodiging: Zorgen doen we samen

11 mei a.s. van 19.00 – 20.30 uur
Online-bijeenkomst

Krachtige initiatieven in de Veenkoloniën, in dorpen en buurten van de gemeenten Emmen, Coevorden, Westerwolde en Stadskanaal.

Programma
De online-bijeenkomst Zorgen doen we Samen op 11 mei staat in het teken van uitwisseling, kennisdeling en elkaar inspireren. De meerwaarde van bewonerszelfredzaamheid brengen we onder het voetlicht. Deze avond is onder andere aanwezig Richard Jong A Pin, universitair hoofddocent economie. Hij deed onderzoek naar de rol van de dorpsondersteuner in dorpen.

Interesse
Deze bijeenkomst is het bezoeken waard voor alle initiatiefnemers die geïnteresseerd zijn in zorgen voor elkaar, gezondheid, bewegen en/of ontmoeting. We maken geen onderscheid tussen startende initiatiefnemers of inwoners die al bezig zijn met vergevorderde plannen. Iedereen is welkom om ideeën op te doen en ervaringen te delen. Gebruikers van initiatieven en ondersteunende organisaties zijn ook van harte welkom. Ben je niet woonachtig in gemeente Emmen, Coevorden, Westerwolde of Stadskanaal, maar woon jij wel in de Veenkoloniën? Ook dan kun jij meedoen en je aanmelden voor de bijeenkomst. Wil je meer weten over de bijeenkomst? Ga naar www.bokd.nl.

Aanmelden
Omdat we de organisatie online behapbaar willen houden, houden wij de inschrijvingen in de gaten. Ben je erbij? Meld je dan aan via deze link of neem contact op met Luit Hummel. Een eigen idee presenteren kan ook, laat het ons weten via Luit van de BOKD (06-37271453/ l.hummel@bokd.nl).

Bewonersraad en politiek

In gesprek over Verkiezingsmanifest 2022

Meer ruimte en meer maatwerk voor bewonersinitiatieven in de Veenkoloniën!

Gezien de grote inzet rond de landelijke verkiezingen gun je de actieve mensen in de politieke partijen enige rust. Maar de politieke partijen die volgend jaar mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen, zijn nu al begonnen met de voorbereidingen. Een van de belangrijkste is het schrijven van een verkiezingsprogramma. De meeste partijen beginnen daar voor de zomer mee.

In gesprek met politieke schrijvers

Vanuit de Bewonersraad gaan we daarom al in dit stadium graag in gesprek met deze politieke schrijvers. We willen praten met hen over de belangrijkste ontwikkelingen en moeilijke kwesties in de Veenkoloniën. Over armoede, over positieve gezondheid, over eenzaamheid, over voldoende voorzieningen en activiteiten voor jong en oud, over huisvesting. We reiken de hand naar die partijen die samen met ons deze problemen willen oplossen. Hoe kunnen bewonersinitiatieven die bezig zijn met deze kwesties meer ruimte krijgen om hun bijdrage goed te kunnen leveren?

Standpunten verkiezingsmanifest

In een manifest leggen we onze ideeën neer en gaan erover in gesprek met de afzonderlijke politieke partijen. Hoeveel ruimte willen zij aan bewonersinitiatieven geven?

• Eerste voorwaarde is voldoende geld uit het landelijke gemeentefonds naar de Veenkoloniën. Samen met de politieke partijen bepleiten wij meer middelen uit en een eerlijkere verdeling van het gemeentefonds naar alle Veenkoloniale gemeenten.
• Op gemeentelijk niveau pleiten we voor meer ruimte voor bewonersinitiatieven om bepaalde taken in eigen beheer over te nemen of op te zetten.
• We pleiten voor maatwerk en minder regels voor bewonersinitiatieven.
• We pleiten voor een integraal Veenkoloniaal fonds waar bewonersinitiatieven hun plannen kunnen indienen.
• We pleiten voor het opnemen van lokale stimuleringsregeling waarin bewonersinitiatieven gestimuleerd worden om initiatieven te nemen of om bestaande initiatieven te versterken.
• We roepen gemeenten op in samenwerking met de bewoners hun beleid te maken en indien bewoners dit willen ook samen uit te voeren (invoeren buurt- en dorpsrechten).
• Hiervoor moet wel de regelgeving minder complex gemaakt worden, zodat ruimte ontstaat en maatwerk mogelijk is.

Meer samenwerken met bewoners

Voorzitter van de Bewonersraad Joke Bakker heeft alle politieke verkiezingsprogramma’s in de Veenkoloniën van vier jaar geleden doorgelezen. Uit haar monnikenwerk blijkt dat de meeste partijen vier jaar geleden al iets hadden opgenomen over ‘meer samenwerken met bewoners’. Zelfs staat hier en daar het uitdaagrecht genoemd (bewonersinitiatieven die taken van de gemeente in eigen beheer overnemen). Dat biedt hoop want de afgelopen jaren zijn er – zelfs in coronatijd – alleen maar meer bewonersinitiatieven bijgekomen.

In een serie online sessies nodigen we de schrijvers van de partijprogramma’s om de beloftes van vier jaar geleden aan te scherpen en uit te breiden zodat bewonersinitiatieven nog beter in staat zijn om samen met de politiek en overheid de prangende problemen in de gemeente op te lossen. We houden u op de hoogte!

De toekomst van de Molenhof!


Kijk terug naar de levendige uitzending over de toekomst van een leeg verzorgingscomplex in Pekela. Meerdere gemeenten kennen leegstaande panden. Uniek in Pekela is dat de eigenaar Estea Zorgvastgoed samen met het bewonersinitiatief Leefvorm Jong en Oud en de gemeente de plannen ontwikkelt. In de online sessie van 18 maart jl werd de enquête gepresenteerd die door ruim 120 Pekelders is ingevuld en werden de eerste ontwerpen getoond van het complex. Wonen voor ouderen en misschien jongeren en sociale dagbesteding behoren tot de mogelijkheden. Omwonenden van De Molenhof staan positief tegenover een sociale buurtfunctie in het gebouw. Het werd een extra bijzondere uitzending omdat burgemeester Jaap Kuin live te horen kreeg dat hij officieel door de gemeenteraad officieel tot burgemeester was benoemd. Kijk hier de online sessie terug. U kunt niet meer stemmen. De Bewonersraad van de Kracht van de Veenkoloniën gaat samen met Estea en Leefvorm JenO het vervolg inplannen, onder andere met een gesprek met raadsleden. We houden u op de hoogte!

Visievorming Participatie

Gemeente Borger-Odoorn en inwoners

De gemeente Borger-Odoorn voerde de afgelopen maand op diverse wijze het gesprek met haar inwoners.Tijdens de onlinestartbijeenkomst en daaropvolgende sessies konden inwoners meedenken over het thema Participatie en hun ervaringen of verwachtingen delen over Participatie gekoppeld aan de praktijk. Tekenend voor deze bijeenkomsten was de luisterende houding van de gemeente en haar toegankelijke opstelling.
“De gemeente mag vaker vertrouwen op de ideeën uit de samenleving”. Vanuit die gedachte ontstond een gesprek tussen inwoners, bedrijven en organisaties. Wethouder Niek Wind (aanwezig bij de bijeenkomst van 16 en 17 februari) geeft aan dat de verhoudingen tussen gemeente en samenleving verandert. “Andere tijden vragen om andere manieren van samenwerken” aldus de heer Wind. Vandaar dat de gemeente dit keer kiest voor een coöperatieve aanpak.

Eén van onze kernteamleden, Daphne Wiebing sloot aan en merkte op dat vertrouwen, transparantie en wederkerigheid tussen gemeente en inwoners veelvuldig werd genoemd.

“Het zijn woorden die uiting geven aan een onderliggende behoefte aan gezamenlijke verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid tussen beiden.Deze behoefte ligt bij veel inwoners ten grondslag aan de rijke geschiedenis van de Veenkoloniën, waarin men streed voor gelijkwaardigheid en een onafhankelijk bestaan. Nu krijgt het een naam en wordt op zo’n avond als deze woorden gegeven aan de wens om patronen te doorbreken. Mijns inziens biedt deze aanpak van de gemeente opening en perspectief op het ontwikkelen van een sterk groeiend vertrouwen tussen inwoners en gemeente. Zoiets geeft goede hoop voor de Veenkoloniaal om in de toekomst steun en draagvlak te ervaren bij vraagstukken die ieder uit Borger-Odoorn raakt. Namens Kracht van de Veenkoloniën drukten we de gemeente op het hart om een voorbeeld te nemen aan bewonersinitiatieven - en ruimte te geven aan de plannen van inwoners. Zodat de gemeente een serieuze gesprekspartner is en de initiatiefnemer zeggenschap heeft en zelf regie houdt. De gemeente toonde zich van haar welwillende kant. De praktijk zal blijken of bijvoorbeeld bewonersinitiatieven voldoende ruimte voor zeggenschap krijgen van de gemeente."

Benieuwd naar de Participatie campagne van de gemeente? Ga naar de Campagne door te klikken op: Participatie campagne WiWu-pagina.

“Sterke samenwerking tussen inwoners, gemeente en partijen. Daar gaat het om. Waarbij zeggenschap van inwoners belangrijk is” citaat inwoner Borger-Odoorn

Wat onderscheidt Veen van Zand?

Interview met Wiebe Hilgen, lid bewonersraad

Wiebe vertelt dat hij een relatie ziet tussen de historie van het gebied en de zichtbare worsteling van bewoners van het Veen om onafhankelijk op te treden. Kennis van de historie is volgens hem een belangrijk element om rekening mee te houden als je opzoek bent naar de kracht van de Veenkoloniën. De problematiek waar o.a. veel beleidsmakers het over hebben, bestempeld als generationele armoede, gaat hem aan het hart.
“Er zijn nog steeds mensen die niet hebben geprofiteerd van de vooruitgang.” vindt hij. Tegelijkertijd laat onderzoek zien dat tevredenheid onder inwoners groot is. “Ik ben de laatste die daar wat van wil vinden”. Mijn portie geluk, zo noemt hij het, komt voort uit mijn familiegeschiedenis. Zo vertelt Wiebe dat zijn voorouders Middenstanders werden toen zijn grootvader besloot groenteboer te worden.

“Mijn ouders en voorouders hebben zich onttrokken aan de afhankelijkheidspositie die van oudsher gevoeld wordt”.

Er werd lang voor jou bepaald bij welke Veenbaas je werkte en later had je een baas in de fabriek. Mensen zijn dus al generaties lang gewend dat er voor jou beslist wordt. Dat maakt afhankelijk. Het is niet voor niets dat mensen om mij heen vaak zeggen: ‘Dat kin ik nait’. Dat komt natuurlijk ergens vandaan.

Verwondering en vragen aan Kracht
“Wie is eigenlijk onze achterban? Vertegenwoordigen we voldoende onze achterban in de bewonersraad?” vraagt Wiebe zich af. “De afgelopen bijeenkomst ontdekte ik dat de meeste leden ook professional zijn.” Evengoed zijn zij inwoners van de Veenkoloniën. De meesten hebben dus een dubbele pet. Niet erg, maar wel belangrijk om bij stil te staan en bewoners aan te trekken die de bewoners pet dragen. Wiebe zelf is bestuurslid EOP in Oranjedorp en vanuit die hoedanigheid wil hij zich inzetten voor Kracht van de Veenkoloniën. Als bewoner draagt hij de bewonersraad een warm hart toe.

Welke rol zie jij weggelegd voor de Kracht van de Veenkoloniën
Wiebe’s wens voor Kracht van de Veenkoloniën is om de komende periode te werken aan het bestaansrecht van de Kracht van de Veenkoloniën. Dat vraagt zijns inziens ook om stevige gesprekken; een discussie over de positie die Kracht van de Veenkoloniën heeft ten opzichte van andere georganiseerde partijen.

“Je wilt er bijvoorbeeld voor waken dat je niet te veel blijft hangen in de systeemwereld”. Daar draait Kracht van de Veenkoloniën absoluut niet om.

“Ik denk dat we juist toe mogen naar een organisatieverband dat niet aan elkaar hangt van systemen. In tegendeel: het draait om de inwoner. En in veel gevallen zit de inwoner niet te wachten op systemen.
“Ik zie bijvoorbeeld een rol weggelegd voor Kracht om onderzoek als Lifelines te benutten en te vertalen naar wat herkend en erkend wordt in de Veenkoloniën.”
Dan mogen we onszelf als lid van de bewonersraad bijvoorbeeld de vraag stellen: Wat onderscheidt de Veenkoloniën van het Zand? Waar zijn wij goed in, wat deelt de Veenkoloniaal? En daar leggen we dan verbindingen.
“De gekozen term KRACHT vind ik juist heel passend.” Juist omdat we de Kracht van het gebied nog zichtbaarder naar buiten mogen brengen.

Toekomstbeeld van bewonersraad en Kracht
“Voor de bewonersraad zou ik graag zien dat we meer kaders stellen en ruchtbaarheid geven aan thema’s die ertoe doen. Ik zou willen bijdragen aan nog meer van onderop te werken.”
Wiebe ziet kansen om vanuit Kracht laagdrempelig startende initiatieven te ondersteunen. Het gaat er uiteindelijk om dat bewoners elkaar helpen, met minimale ondersteuning van professionals. Mensen zijn veel deskundiger dan ze zelf denken. “Het kan dan heel simpel gaan om mijn buurvrouw die erkenning krijgt om over haar initiatief te vertellen.” Het is mooi als bewoners van de Veenkoloniën gewaardeerd worden om hun kunnen. “Daarvoor hoef je geen Hbo-opleiding te volgen”. Je vraagt inwoners eigenlijk om te stoppen met iets wat ze jarenlang hebben gedaan. Je vraagt ze om autonoom te worden. Zelf verantwoordelijkheid te pakken. Onafhankelijk te worden van de macht. Dat is nieuw en vraagt om samen optrekken.

Bekommer je om je medemens

Interview met Janny Bolhuis, lid van de bewonersraad

Janny Bolhuis (1939) geboren in Smilde, voelt nog dagelijks de les die ze meekreeg van haar ouders die in het verzet zaten: bekommer je om de medemens. Dat is in haar ruime leven haar drijfveer geweest. Ze heeft dat vormgegeven door veel sociale activiteiten te hebben gedaan. Janny woont nu alweer 55 jaar in Harkstede. “Dat was een arm dorp, maar is door de overloop van mensen uit het rijkere Groningen steeds welvarender geworden.” Zij was 25 jaar lang lerares op de Huishoudschool, maar wilde op een gegeven moment iets anders en dus switchte zij naar de afdeling Personeelszaken van de Milieudienst van de gemeente Groningen. Haar interesse in en gevoel voor mensen kon ze daar goed kwijt. Janny is een bezige bij; naast haar werk is ze meer dan 20 jaar raadslid en statenlid geweest voor het CDA. Ze heeft zich altijd gericht op onderwijs en sociaal beleid. Na het politieke handwerk werd ze al heel snel benaderd door Platform Werk en Inkomen, waar ze jaren voorzitter van is geweest. Daarnaast werd ze ook adviserend lid van de WMO Raad in Slochteren en later Adviesraad Sociaal Domein van Midden-Groningen.

Kans en Kracht van de Veenkoloniën

Janny volgde op papier altijd al de ontwikkelingen van de Kans voor de Veenkoloniën. Ze werd op een gegeven moment gevraagd als lid van de Bewonersraad.

“Waar ik steeds voor strijd is dat we niet over, maar met de bewoners moeten praten. Dat streven past goed bij de Bewonersraad. Maar we moeten steeds er op letten dat we dat zelf ook doen.”

Wat haar verbaast is dat veel programma’s en geldstromen apart georganiseerd worden. “De NPG gelden, de regiodeals, Kans voor de Veenkoloniën, armoedegelden, elk programma heeft eigen geldstromen en ook een eigen overhead. “Het combineren van de gelden zou heel mooi zijn”, zegt Janny.

Zelf is ze als actieve bewoner ook betrokken bij een bewonersinitiatief. In Slochteren richtte zij samen met anderen een voedselpark op. “Ik zag gewoon teveel te dikke kinderen in groep 7 en 8. Dat komt natuurlijk door het goedkopere voedsel in de supermarkt dat ze kopen. Met een voedselpark, met een moestuin en vruchten- en notenbomen, is gezond voedsel makkelijker bereikbaar.”
Het voedselpark is, zoals vaak met bewonersinitiatieven, een zaak van lange adem. Het helpt niet dat de gemeente Midden Groningen een arme gemeente is. Een initiatief als inzameling voor de voedselbank in november afgelopen jaar was gelukkig een groot succes en haalde boven verwachting veel op. “Dat geeft dan zo’n fijn gevoel”.

Janny haar tips voor de Bewonersaad Kracht van de Veenkoloniën

Ze vindt dat er meer gewerkt moet worden aan de bekendheid van Kans en Kracht van de Veenkoloniën.

“Als ik in de supermarkt vraag aan mensen: heb je daar wel eens van gehoord, dan zijn er maar heel weinig mensen die ja zeggen.”

We moeten inwoners meer warm maken voor het programma. Dat kan het beste door er meer op uit te trekken en met mensen in gesprek te gaan. “Maar dat is heel moeilijk”, erkent Janny. “In de gemeenteraad hoor ik er ook te weinig over”. Ze zijn nu wel met een Nota Gezondheidsbeleid bezig. “Het zou mooi zijn als er veel meer wordt samengewerkt met wat er allemaal al gebeurt in het kader van de Kans en Kracht van de Veenkoloniën”.
Janny weet vanuit haar decennialange ervaring dat het gebied Oost Groningen een lastig gebied is. “In de jaren zeventig is al met veel welzijnsgeld geprobeerd de boel op te peppen. Daarna kwamen de impulsen voor plattelandsontwikkeling met bijvoorbeeld de Blauwe Stad om rijkere pensionados aan te trekken, toen kwam het Kans geld, nu dan weer het aardbevingsgeld. Het blijft moeilijk om het op een goede manier en directer bij gewone mensen te laten terecht komen.”
Janny geeft toe dat ze na een lange dag vergaderen wel eens mismoedig is. “Dan denk ik ‘s avonds : ik hou er mee op. Maar de volgende morgen doe ik het toch niet… want je moet je bekommeren om de medemens…. Die les blijft voor altijd bij me. Want als je niets doet, weet je zeker dat het niet helpt.”

5 februari 2021

De Snuffelshop dreigt om te vallen

Dreigend verlies van veilige plek voor minima

De Snuffelshop in Heiligerlee en Veendam dreigt om te vallen. De non profit kringloopwinkel (opgericht door Stichting Eerste Hulp) is een belangrijke steunpilaar voor veel inwoners uit de omgeving en mensen die er dagelijks vrijwilligerswerk verrichten. “Al ruim 8 jaar zetten Jannie Orsel en haar dochter Diana zich in om minima een steuntje in de rug te geven. De Snuffelshop is niet alleen een non-profit kringloopwinkel, maar biedt veel meer dan dat”, zegt Joke Bakker, voorzitter Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën. Zij steunt de crowdfunding actie die is opgestart om de Snuffelshop overeind te houden. Ze komen niet in aanmerking voor de NOW regeling omdat ze geen officiële winkel zijn.
Dagelijks komen mensen langs de winkel, snuffelen naar eerlijke, goedkope producten. Naast de verkoop is de sfeer in de winkel ongekend. “Jannie geeft met haar ervaringsdeskundigheid en warme contact met mensen, hen het gevoel dat ze ertoe doen. Dikwijls voelen inwoners de veiligheid om hun zorgen of levensverhaal kwijt te kunnen. Daarmee worden problemen als eenzaamheid, sociale isolatie en gemis aan waardevolle dagactiviteiten opgevangen”, aldus Bakker.

Maar liefst 22 vrijwilligers houden de winkel draaiende. Zij zijn toegewijd en van grote waarde voor winkelgasten. Mensen die te krap bij kas zitten en een product uit de winkel niet kunnen betalen, krijgen het product gratis mee. De opbrengst van verkochte spullen, met aftrek van de vaste lasten komen ten goede aan de minima.

Door Corona staat de Snuffelshop onder grote druk en vallen meerdere belangrijke functies weg. Zo verliezen vrijwilligers hun vaste structuur en er ontbreekt een belangrijke plek voor mensen om op terug te kunnen vallen, juist in een tijd waar het zo hard nodig is. Ook de oprichters van de Snuffelshop kijken met grote zorgen naar de weggevallen activiteiten. “Het duurt niet lang meer of de altijd zo toegankelijke voorziening, moet haar deuren sluiten”, zegt Joke Bakker.

Help de Snuffelshop overeind te houden

Steun van de gemeente zou helpen, maar dat is tot dusverre niet gebeurd. Daarom zijn de initiatiefnemers een crowdfunding actie gestart, in de hoop dat de Snuffelshop kan blijven bestaan. De Kracht van de Veenkoloniën roept iedereen op om de Stichting Eerste Hulp en de minima te steunen en te doneren wat je kwijt kunt. Ga naar deze link.

Themabijeenkomst “Zorgen doen we Samen” van 15 december 2020 tot nadere berichtgeving uitgesteld.

Op 15 December was door de Kracht van de Veenkoloniën de derde themabijeenkomst “Zorgen doen we samen” gepland. De eerste twee bijeenkomsten over dit thema in maart en september 2020 zijn goed verlopen. De succesformule voor deze bijeenkomsten is de directe uitwisseling en contacten tussen de bewonersinitiatieven. De kracht van deze bijeenkomsten is dat je elkaars aanwezigheid als het ware voelt. Reden voor ons om ook de derde bijeenkomst fysiek te organiseren. Dit met inachtneming van de geldende maatregelen, zonder de grenzen van het mogelijke op te zoeken. Digitale uitwisseling zou niet hetzelfde resultaat opgeleverd hebben. De signalen rondom Corona waren eind november positief met een daling van het aantal besmettingen. Voor ons op dat moment voldoende aanleiding om de derde bijeenkomst te plannen, uitgaande van de geldende maatregelen.

De realiteit heeft ons echter ingehaald: Helaas is het zo dat in de eerste week van December het aantal besmettingen weer is toegenomen. In directe contacten met initiatiefnemers en gemeenten signaleerden we terughoudendheid ten aanzien van fysiek bij elkaar komen. Dit blijkt ook uit het beperkte aantal aanmeldingen voor de bijeenkomst. De oproep van Premier Rutte op 8 december was voor ons doorslaggevend: alle niet persé noodzakelijke fysieke contacten vermijden!

Daarom hebben we besloten de bijeenkomst van 15-12 af te lasten. We houden u op de hoogte over nieuwe mogelijkheden om in de nabije toekomst aandacht te besteden aan het thema Zorgen doen we Samen. Wanneer de RIVM dit toelaat en we voorzichtigheid in acht kunnen nemen brengen we u op de hoogte van een opnieuw te organiseren bijeenkomst.

Nieuwe bijeenkomst 15 december Zorgen doen we Samen

15 december 2020 van 13.00 – 16.00 uur, Locatie volgt. Lunch met voorstelronde start om 12.30 uur.

Krachtige initiatieven in de Veenkoloniën, in dorpen en buurten van de gemeenten Emmen, Coevorden, Westerwolde en Stadskanaal.

Veilig opgroeien, prettig wonen en gezond oud worden in je eigen buurt of dorp. Dat is waar het om gaat in de themabijeenkomsten Zorgen doen we samen. Hoe zorg je ervoor dat iedereen mee kan doen of het steuntje in de rug kan krijgen die hij of zij nodig heeft. In veel dorpen en buurten in het Drentse en Groninger veenkoloniale gebied is hier vanuit de bewoners zelf al aandacht voor. Bijvoorbeeld door het organiseren van burenhulp, samen eten en koffieochtenden in het dorpshuis. Dit allemaal door vrijwillige inzet van kleine en grotere bewonersinitiatieven. Maar ook hoe gaan we om met de gevolgen van de Corona-pandemie.

Hoe kun je dit als bewonersgroep (nog beter) oppakken, wat heb je hiervoor nodig, hoe kun je van elkaar leren? Allemaal vragen die voor de Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën aanleiding zijn om een reeks bijeenkomsten te organiseren voor bewonersgroepen, ambtenaren en professionals. Tijdens de 3de bijeenkomst “Zorgen doen we Samen” op 15 december gaan we opzoek naar: samenwerking tussen de bewonersinitiatieven en de Zorg (zoals de huisartsenpraktijk). De meerwaarde van bewonerszelfredzaamheid brengen we onder het voetlicht. Dr. Hans Berg en dorpsondersteuner Marian Beltman bekend van Wedde dat ’t Lukt delen hun ervaringen met ons.

“Dorpsondersteuner verhoogt samen met de inzet van bewonersinitiatieven welzijn van dorpsbewoners en verlaagt zorgkosten” – uit het evaluatieonderzoek in drie Groninger Dorpen (onderzoek van Aletta Jacobs School of Public Health).

Programma
Tijdens de 3de bijeenkomst “Zorgen doen we Samen” op 15 december gaan we opzoek naar: relatie tussen de Zorg (zoals de huisartsenpraktijk) en sterke bewonersinitiatieven. De meerwaarde van bewoners zelfredzaamheid brengen we onder het voetlicht. Dr. Hans Berg en dorpsondersteuner Marian Beltman, bekend van Wedde dat ’t Lukt delen hun ervaringen met ons.

13.00 – 13.30 uur: Voorstelronde
13.30 – 14.30 uur: Uitwisseling en inleiding van Hans Berg/ Marian Beltman
14.30 – 14.45 uur: Introductie Positieve Gezondheid
14.45 – 15.00 uur: Pauze en post-its plakken (met koffie en thee)
15.00 – 15.45 uur: Uitwisseling: Aanschuiven bij een deskundige
15.45 – 16.00 uur: Terugkoppeling en afsluiting

Samenwerking tussen de bewonersinitiatieven en de Zorg (zoals de huisartsenpraktijk)

Interesse
Deze bijeenkomst is het bezoeken waard voor alle initiatiefnemers die geïnteresseerd zijn in zorgen voor elkaar, gezondheid, bewegen en/of ontmoeting. We maken geen onderscheid tussen startende initiatiefnemers of inwoners die al bezig zijn met vergevorderde plannen. Iedereen is welkom om ideeën op te doen en ervaringen te delen.
Gebruikers van initiatieven en ondersteunende organisaties zijn ook van harte welkom (mits de ruimte dit toelaat)! Ben je niet woonachtig in gemeente Emmen, Coevorden, Westerwolde of Stadskanaal, maar woon jij wel in de Veenkoloniën? Ook dan kun jij meedoen en je aanmelden voor de bijeenkomst.

Aanmelden
Omdat wij rekening willen houden met de 1,5 meter maatregelen houden wij de inschrijvingen in de gaten. Dat houdt in dat er een beperkt aantal plekken beschikbaar is. Ben jij erbij op 15 december?
Aanmelden kan op de site van de BOKD.

Een eigen idee presenteren kan ook, laat het ons weten via Luit van de BOKD (06-37271453/ l.hummel@bokd.nl).

Terugblik Bewonersinspiratie Conferentie 24 oktober 2020

Zaterdag 24 oktober vond de online bewonersinspiratie conferentie plaats. Met tevredenheid kijkt men terug op de conferentie. De organisatie van de middag lag in handen van het kernteam Kracht van de Veenkoloniën. Live keken zo’n 100 mensen mee. U kunt de conferentie nog steeds terugkijken via deze link.
Tafelgasten rond de tafel met livestream vanuit Café Van Beresteyn in Veendam

Karin Kalverboer (directeur Zorg Innovatie Forum) en Joke Bakker (voorzitter Bewonersraad KvdVK) opende de conferentie met een introductie over Kans voor- en Kracht van de Veenkoloniën. “Kans zoekt naar vernieuwde manieren voor het opheffen van gezondheidsachterstanden bij mensen in de Veenkoloniën”, aldus Karin. Volgens Joke bereik je mensen pas als zij vanuit zichzelf iets willen. Dat is waar Kracht van de Veenkoloniën voor staat, het project wordt gedragen door inwoners.

Verschillende presentaties van bewonersdeals tijdens deze middag zorgden voor een levendig gesprek tussen betrokken partijen en bewonersinitiatieven. Daarmee levert de bewonersconferentie van dit jaar een succesvolle bijdrage aan nieuw te vormen bewonersdeals in de Veenkoloniën. Zo vertelt Rebecca Albers over De Toverboom en Second Home. Chantal Andelbeek, vrijwilliger bij de Toverboom vertelt dat Second Home rust heeft gebracht in haar leven en die van haar kinderen. Volgens wethouder Jan Jakob Boersma creëert Rebecca Albers, oprichter van Second Home een sterke gemeenschap om zich heen. “Rebecca is een scharnier tussen gezin en samenleving”. Henk Heijermans (wethouder gemeente Aa en Hunze) ondersteunt de plannen van de zorgcoöperatie in Gasselternijveen om ouderenwoningen te realiseren middenin het dorp. Of bewoners zelf het pand kunnen kopen door een lening af te sluiten bij de bank met garantstelling van de gemeente, daar denkt Heijermans nog over na. Een derde Bewonersdeal aan tafel is De Molenhof in Oude Pekela, hier zijn plannen voor een zorgfunctie in het gebouw. ESTEA, één van de tafelpartners van dit initiatief vertelt dat zij samen met omwonenden en andere Pekelders opzoek wil gaan naar de meest geschikte invulling voor het gebouw.

Livestream: één van de drie cameramannen

In een interview met Wouter Bos kwam het thema woonvormen, thuiswonende ouderen en kansen voor bewonersinitiatieven veelvuldig aan de orde. Hij vindt het raadzaam om rond je zestigste na te gaan denken over wat je nodig hebt wanneer je tachtig bent. “Neem regie over je eigen leven, ook als je ouder wordt”.
Ook werden deze middag twee bewonersinitiatieven extra in het zonnetje gezet. Ook directeur Tintengroep Johan Brongers werd geïnterviewd, waarin hij aangeeft dat je moet werken vanuit de bedoeling. “En wanneer je samenwerkt met initiatieven bespaar je veel geld”.
Bewonersinitiatieven Nieuw-Weerdinge Gezond en Stichting VoorDoor (uit Wildevank) kwamen in aanmerking voor de prijs voor een idee dat het beste bijdraagt aan de positieve gezondheid.

Prijsuitreiking bewonersinitiatieven, Waardecheque €1.000,-

Bent u benieuwd naar het volledige verslag? Klik hier!