Verslag Inspiratiebijeenkomst 6 april 2019

Verslag Inspiratiebijeenkomst Bewonersraad
Kracht van de Veenkoloniën
6 april 2019 in Huize Bareveld

Na opwarming door de Groningse rasentertainer Erwin de Vries volgt de korte opening door Niesco Dubbelboer en wordt er in tien minuten door de 65 deelnemers een piramide gebouwd van bamboe en elastiek: symbool van kracht, flexibiliteit en samenwerking, iets dat de Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën wil bereiken. De piramide is niet geheel symmetrisch, maar stevig genoeg om op voort te bouwen 😉!

Een delegatie van de Bewonersraad onder leiding van Fenneke Mensen heet iedereen welkom en presenteert de Zes Ambities van de Bewonersraad, naar de letters K.R.A.C.H.T.
Kennis delen, Regie voeren, Acties en Advies, Coachen bewonersinitiatieven, Herstructureren geldstromen informele zorg, Toetsen en Trots

Niesco Dubbelboer interviewt Eveline Rauwé van het project De Huiskamer in Aa en Hunze, die laagdrempelig en succesvol ouderen bij elkaar brengen, met een verbeterd welzijn en evident minder bezoek aan de huisarts tot gevolg en met Nanno Kranenborg van Old Stars, die met het initiatief voor wandelend voetbal voor ouderen (mannen én vrouwen) zorgen voor een goede manier van bewegen (alleen de vijfde ‘P’ van pils zou wat meer teruggedrongen kunnen worden). De twee initiatieven inspireren om op relatief eenvoudige en laagdrempelige manier de gezondheid in brede en positieve zin van mensen te verbeteren.

Erwin de Vries raakt een gevoelig punt van het gezondheidsprobleem in de Veenkoloniën, vanuit zijn eigen ervaring als hulpverlener, namelijk het aspect van de (on)bereikbaarheid van sommige  Veenkolonialen. ‘Bemui die mit die aigen rotlev’n’ is een van zijn treffende liederen. Maar ook de hoopvolheid van de nieuwe generatie die roken, ongezond eten en teveel plastic gebruiken al flink minderen.

Aan stamtoafels/ stamtoavels worden verschillende aspecten van de Kracht van de Veenkoloniën besproken. De deelnemers verspreiden zich over 8 stamtafels.

Stamtoafel 1 Manieren van financieren

Aan deze tafel zaten initiatiefnemers van een groep 55 plussers die seniorenwoningen willen bouwen in leegstaande boerderijen in hun eigen dorp (Westerwolde), van een Anastasiadorp (Musselkanaal)  en een Ecodorp (Noordeland), van aanbouwwoningen voor Jong en Oud, van de dorpscoöperatie Steendam die meerdere initiatieven heeft ontplooid (van aanleg glasvezel tot financieringsplannen voor het energieneutraal maken van het dorp, een Pleinplan met een dorpshuis, dorpsontwikkelingsplannen die een basis kunnen vormen voor een financieringsplan voor tal van gemeenschapsvoorzieningen, een sportcomplex en een bouwproject voor starters en beschermd wonen  en de non profit stichting Eerste Hulp die tal van bewonersinitiatieven ondersteunt in Oost Groningen. Tijdens de discussie komen twee aandachtspunten aan de orde: Hoe kunnen we kiem- en zaaigeld gebruiken om meer mensen te interesseren voor de gemeenschapsinitiatieven waar de initiatiefnemers aan werken. Suggesties: organiseer informatiebijeenkomsten voor potentiële deelnemers, en interesseer de politiek door werkbezoeken te organiseren, begin klein en bouw het geleidelijk aan uit; vraag contributies of bijdragen aan geïnteresseerden.
Hans Peters (bestuurslid BOKD) meldt vijf stappen die zijn ondernomen om dorpsontwikkelingsplannen (DOP) uitgevoerd te krijgen: 1 = geduld; 2 = goed projectplan maken;  3 = meerdere partijen interesseren voor je plan; 4 = stap voor stap gemeente betrekken voor middelen: eerst vechten en daarna respect voor elkaar opbouwen; 5 = samenwerken met ambtenaren.
Fred Mahler (Steendam 200 inwoners) vertelt hoe zij vanuit een dorpsvisie een ontwikkelingsplan hebben opgesteld en vervolgens per project (gemeenschapsvoorzieningen) partijen en financiering zijn gaan regelen. Voorbeeld een dorpscafé: 50% crowdfunding en 50% Fonds Nieuwe Doen (zachte leningen); glasvezel zelf aanleggen en aan alle deelnemers (dorpsbewoners) vragen mee te investeren; nu bezig met duurzame energietransitie via kleine windmolens en opbrengsten (na aftrek van de kosten) terug laten vloeien in de dorpsgemeenschap.
Al pratende komen we vanzelf ook op het tweede discussiepunt: hoe krijg je financiën voor meer duurzame gemeenschapsvoorzieningen en bouwprojecten bij elkaar. Suggesties die naar voren komen zijn: laagrentende leningen. Via het Plankostenfonds of via gemeentegarantie op leningen van banken, aansluiten bij gebiedsontwikkelingsprojecten en gebiedscoöperaties [WesterkwartierGC-ZOG, GC-ZWD] die zijn ontstaan.

Aandachtspunten en thema’s waarover we het komend jaar workshops of trainingen kunnen opzetten:

  1. Welke fondsen zijn beschikbaar voor bewonersinitiatieven?
  2. Ruimere middelen voor professionele begeleiding
  3. Garanties en laagrentende leningen voor investeringen in gemeenschapsvoorzieningen
  4. Hoe kunnen bewonersinitiatieven WMO middelen benutten voor informele zorg op langere termijn
  5. Succesvolle voorbeelden van Crowdfunding

Stamtoafel 2 Vrijwilligers vinden en binden

Aan deze tafel werd gesproken over de obstakels en moeilijkheden die vrijwilligers tegenkomen en dus impliciet over hoe de obstakels overwonnen kunnen worden. Het zijn van een vrijwilliger zoals wij er over praten, heeft iets meer van continuïteit in zich dan iemand die af en toe iets vrijwillig doet. Het zijn van vrijwilliger wordt soms ervaren als een verplichting en dat schrikt sommige mensen af. Door mantelzorg en andere verplichtingen bijvoorbeeld richting de eigen familie, kiezen mensen steeds minder voor ‘vrijwilliger’ zijn. Want voor 100 professionals heb je 1000 vrijwilligers nodig, en in toenemende mate wordt dit verwacht van mensen. Er is ook sprake van een toename van een ‘claimcultuur’, waardoor verantwoordelijkheden worden afgeschoven op derden. Het zou goed zijn als er een vangnet is voor vrijwilligers en initiatieven. Nu komt er best veel op hun schouders terecht. Om vrijwilligers te werven moet je mensen aanspreken op hun specifieke kennis en kunde. Mensen ‘aanspreken’ en motiveren vanuit hun leefstijl cq keuze om in het dorp te wonen. Tegelijkertijd moet ook worden gelet op het fenomeen dat het eigen enthousiasme van een groep de komst van andere mensen in de weg kan staan.
Vrijwilligers vinden en binden
Vrijwilligersbeleid

Stamtoafel 3 Miepjes met mapjes en kereltjes met koffertjes

Aan deze tafel kreeg Gerrie Reinders van Noordeland tips van Wobbe Katoen (oud ambtenaar gemeente Emmen en actief bewoner) over hoe om te gaan met de ambtelijke wereld. Ze kreeg advies op maat voor Noordeland. Een belangrijke les in zijn verhaal was het belang van het hebben van in ieder geval één ambtenaar in het gemeentelijk apparaat waar een initiatiefnemer een goede band mee opbouwt. Op die manier wordt de interesse en gevoel van medeverantwoordelijkheid gewekt en kan een goede samenwerking op gang komen. We zijn allemaal mensen, los van de formele functie. En de overheid is er om de burger te ondersteunen (ook al lijkt het er vaak niet op…)

Gerrie kon aangeven dat zij met het project Ecodorp Noordeland ook een ambtenaar in de gemeente hebben die hen steunt, meedenkt en meedoet.

Stamtoafel 4 Informele zorg

De samenwerking tussen servicepunten  en bijvoorbeeld sociale teams kan beter; er is te vaak geen goede communicatie tussen bewonersinitiatieven en professionele zorg.
Belangrijke vraag is hoe je aan vrijwilligers komt in je dorp? Vrijwilligers willen best een keer iets doen, maar het is lastiger om mensen te vinden die structureel de kar kunnen en willen trekken.

Heel belangrijk is dat je een netwerk hebt en dat je bijvoorbeeld  workshops gaat organiseren. Bewustwording groeit door het er over te kunnen hebben met elkaar. Het delen kan je inzichten geven die je gisteren niet zag en nu wel. Een draai kunnen geven kan leiden tot enorme verandering. Het geeft ruimte in het hoofd qua creativiteit. Doordat de overheid zich terugtrekt, wordt het contact met buurt- of dorpsgenoten steeds belangrijker. Kleine stapjes zijn heel wezenlijk, er is soms angst voor de hulpverlening. De grootste uitdaging is om achter de voordeur te komen: “…ze moeten niks”, “Heb je gehoord van…?”, zonder dat je het gevoel krijgt van teveel bemoeienis. Leerelement voor in de woonkamer is het koken van gezonde producten. Mensen krijgen zo een goed voorbeeld mee van ‘hoe het ook kan’.

Stamtoafel 5 Huiskamerprojecten

Aan deze tafel is door Eveline Rauwe (Impuls, welzijnswerk Aa en Hunze) en Piet Wolters (Dorpscoöperatie Gasselternijveen) informatie gedeeld met drie belangstellende  organisaties/personen over de huiskamerprojecten en hoe deze opgezet kan worden in het eigen dorp. Een vertegenwoordiger van een vereniging dorpsbelangen leek zeer geïnspireerd, hetgeen ook de voornaamste bedoeling van de tafel was. Naast een aantal goede gesprekken is ook nog vermeldenswaard dat de beschikbare boekwerkjes, waarin het proces van de totstandkoming van de Huiskamer in Gasselternijveen beschreven en verbeeld wordt, door diverse organisaties/personen meegenomen zijn.

Stamtoafel 6 Positieve gezondheid (“bemui die mit dien aigen rötleven, mienjong”)

Op basis van een mooi tafelkleed werd gesproken over de verschillende aspecten van positieve gezondheid. Wat is positieve gezondheid? Het begrip raakt volgens de tafel aan de volgende onderdelen: bewegen, geestelijke en lichamelijke balans, de regie bij bewoners, normen en waardenbesef (breed begrip), instrument om te komen tot gesprek en eigenaarschap.
Wat doe je al in het kader van positieve gezondheid? Er wordt samen gekookt, samen gegeten. De stichting Voor Door organiseert bijeenkomsten. Ideeën voor bewegen.
Wat is de wensdroom voor de toekomst? Een grotere bewustwording bij kinderen, waarvoor het beste contact met scholen gezocht kan worden. En meer samenwerken met anderen.
Wat is er nodig? Allereerst kennis over de wegen die je moet bewandelen om een initiatief rond positieve gezondheid te laten slagen. Het zou goed zijn als er een leefbaarheidsfonds zou zijn. Hoe ga je om met de privacywetgeving (wat mag je doen met welke informatie?). Hoe krijg je mensen gemotiveerd (en hoe houd je ze gemotiveerd? De methodiek van positieve gezondheid is van mensen, niet van professionals!

Stamtoafel 7 Moodboard

Een viertal enthousiastelingen gingen plakken en knippen om hun opvattingen en ideeën uit te drukken en te onderstrepen met een visueel moodboard.

Stamtoafel 8 Overig

Aan deze tafel konden mensen hun eigen thema’s aanbrengen:

Digitale toepassingen
Bewonersinitiatieven zouden bij hun activiteiten meer gebruik kunnen maken van internet. Snel internet maakt toepassingen mogelijk op het gebied van zorg en dienstverlening. Dorpsinitiatieven als digitale hub zien. Eindgebruikers van applicaties moeten meer betrokken worden bij de ontwikkeling van deze toepassingen. ‘Web in de Wijk’ in Wildervank is een mooi voorbeeld hoe mensen die digibeet zijn, worden ondersteund.
Ook Health Hub in Roden is een mooi voorbeeld. Hier een keer een werkbezoek brengen zou heel inspirerend zijn. Onderzoek de subsidiemogelijkheden voor dit soort digitale projecten eens via het EU programma Leader.

Ouderen
Langer zelfstandig thuis wonen is niet altijd de keus van ouderen. Door wegvallen van voorzieningen is dit vaak een noodzaak. Initiatieven van inwoners op gebied van zorg zijn dan een uitkomst.

Terugkoppeling plenair
Bij de terugkoppeling worden per tafel de twee belangrijkste punten genoemd die in de directe toekomst verwezenlijkt zouden moeten worden. De aanwezige wethouder van Coevorden, Joop Brink, ook DB lid van Kans voor de Veenkoloniën, zegt dat gemeenten en initiatiefnemers de handen ineen moeten slaan. Er wordt door Joke Bakker in haar dankwoord als voorzitter van de Bewonersraad nog even teruggeblikt op de ontstaansgeschiedenis en ambities van de Kracht van de Veenkoloniën. En ze blikt naar de toekomst waar ze wijst op de workshops op thema’s die gaan komen en op het leren van elkaar en ondersteunen van initiatieven die we als netwerk en beweging realiseren en hoe we werken aan het opbouwen van een bewonersfonds die er ook voor de langere termijn voor moet zorgen dat Kracht van de Veenkoloniën doorgaat. Hiervoor is de steun van gemeenten en provincie nodig. Ze roept de aanwezigen op te helpen de beweging te versterken. Een tiental nieuwe aanmeldingen volgen op deze oproep. Met een groepsfoto bij de ‘scheve piramide van Bareveld’ wordt de middag onder het genot van een hapje en een drankje besloten.

Voor een mooi verslag van de middag klik op deze link van het Dagblad van het Noorden
https://www.dvhn.nl/drenthe/Kracht-van-de-Veenkoloni%C3%ABn-%E2%80%98Een-stap-in-de-goede-richting%E2%80%99-24342272.html

De groepsfoto bij de zelfgebouwde ‘scheve piramide van Bareveld’

WERKPLAN KRACHT VAN DE VEENKOLONIEN
De Bewonersraad gaat de komende maanden verder met het opzetten van workshops en trainingen, bezoeken afleggen en de pot voor kiem- en zaaigeld meer gevuld zien te krijgen.
In een uit verder te werken Werkplan worden de K.R.A.C.H.T ambities verbonden met het concreet ondersteunen van initiatieven in de Veenkoloniën.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *